Inicio » Ao teu servizo » Información xeral » Medio Humano

Medio Humano

A poboación actual é de 24.677 habitantes (maio 2017, pendente de aprobación polo INE) agrupados en asentamentos básicos de convivencia (as parroquias), que ó mesmo tempo se distribúen en máis de 120 núcleos de poboación chamados aldeas, rueiros ou lugares.

A superficie total do concello é de 41 km2. O crecemento poboacional mantén unhas características positivas e bastante equilibradas.

A densidade media da poboación é variable segundo a parroquia. Cunha densidade de 601 habitantes por km2. e unha media de idade de 42,3 anos. A meirande parte da poboación desprázase á cidade da Coruña para as súas actividades laborais.

Poboación por parroquias e idades

Parroquia Habitantes Porcentaxe Media Idade Ud. Familiar
Anceis 1.292 5,25 48,1 476
Andeiro 299 1,22 47,5 102
Brexo-Lema 960 3,82 46,0 346
Bribes 806 3,28 48,4 295
Cambre 7.081 28,78 40,5 2.622
Cecebre 1.331 5,41 46,1 487
Cela 527 2,14 40,0 201
San Lorenzo 224 0,91 46,7 78
Pravio 876 3,56 47,0 317
Sigras 1.513 6,15 47,5 564
O Temple 9.406 38,23 39,3 3.794
Sta M. de Vigo 291 1,18 52,0 107
Incremento de poboación. Anos 1991-2005

A pirámide de poboación é atípica, relativamente nova se temos en conta a tendencia cara ó envellecemento que posúen a maioría dos municipios galegos. Amosa un ensanchamento en certos segmentos de idade, concretamente os comprendidos nos intervalos entre 25 e 45 anos. O perfil corresponde a familias novas con fillos, procedentes na súa maioría doutros municipios da provincia que fixan a súa residencia en Cambre animados pola diferencia de precios de vivenda con respecto ó municipio veciño da Coruña.

Unha grande parte deste aumento de poboación encóntrase localizado nas novas urbanizacións da parroquia do Temple (urbanización O Graxal) e da parroquia de Cambre (urbanización A Barcala).

Evolución da poboación por parroquias

Esta característica do municipio ten consecuencias asociadas que se localizan na organización do territorio e nos procesos especiais asociados á evolución demográfica.

Como se pode apreciar, existe unha concentración da poboación en dúas parroquias: O Temple e Cambre, englobando entre as dúas o 67% do total. Do resto únicamente Anceis, Cecebre e Sigrás sobrepasan os 1.000 habitantes, concentrando entre as tres case o 17% da poboación do municipio, as demais parroquias repártense o 16% restante.

Hai que ter en conta o feito de que a excepción das dúas principais parroquias mencionadas que constitúen zonas urbanas, as restantes teñen un marcado carácter rural que se acentúa nas parroquias con menor poboación.