Programa educación familiar

Programa educación familiar

Intervención, por parte de persoal especializado, con unidades familiares, onde se detectan carencias  de tipo persoal, social e familiar fundamentalmente, como consecuencia da perda de referentes estables e das funcións que teñan asignadas.

Este proxecto sitúase dentro da estrutura dos servizos sociais de atención primaria, do concello de Cambre, no PROGRAMA II de Familias e Unidades de Convivencia.

As familias coas que se traballa caracterízanse pola súa desorganización no que se refire aos roles familiares, e, debido ao anterior atópanse nunha situación de desvantaxe social.

Os trazos que presentan son:

  • Unha situación desvaforecida ou de risco.
  • Dificultades nos sistemas de relación.
  • Presentar complicacions na organización familiar e nas relacións sociais e laborais.
  • Presentar problemas con menores o seu cargo.
  • Un ou máis membros da familia que manteñen  conductas desadaptadas e problemáticas de conflictividad familiar.

Para acceder a este programa, será a través de unha cita coa educadora social.