Revisión grado de minusvalía

Revisión grado de minusvalía

Será necesaria unha cita coa traballadora social correspondente.

O grao de minusvalía será obxecto de revisión sempre que se prevexa unha melloría razoable das circunstancias que deron lugar ao seu recoñecemento, debendo fixarse o prazo en que debe efectuarse esta revisión.

Nos demais casos, non se poderá instar a revisión do grao por agravamento ou melloría sempre que, polo menos, transcorra un prazo mínimo de dous anos desde a data en que se ditou resolución, excepto nos casos en que se acredite suficientemente erro no diagnóstico ou se producisen cambios substanciais nas circunstancias que deron lugar ao recoñecemento do grao, en que non será preciso esgotar o prazo mínimo.