Servizo axuda no fogar

Servizo axuda no fogar

O servizo de axuda no fogar ten como obxectivo principal apoiar ao usuario nas tarefas elementais da vida cotiá, que non poida realizar polos seus propios medios e/ou non poidan realizar os seus familiares directos, tales como: aseo persoal, limpeza da vivenda, compra, xestións administrativas básicas, preparación da comida, servizo de comida a domicilio,? A fin de facilitarlle a permanencia no seu medio habitual, tratándose dun servizo complementario e non permanente, que non exime aos seus familiares das súas responsabilidades como tales.Será necesario solicitar unha cita coa traballadora social que leve o servizo, e posteriormente realizarase unha visita domiciliaria e valorarase as tarefas que se poden levar a cabo e marcarase o horario e temporalidade.

A documentación que hay que aportar é:

 • Volante de empadronamento
 • Presentación de solicitude en impreso oficial
 • Fotocopia DNI do solicitante
 • Fotocopia tarxeta sanitaria
 • Xustificante ingresos económicos da unidade familiar
 • Recibo da contribución
 • Certificado de intereses do banco do capital
 • Informe médico
 • Certificación do nº cuenta
 • Certificado de pensión mensual do organismo correspondente
 • Recibos de aluguer de vivenda ou hipoteca

Establecese un sistema de copago en función dos ingresos da unidade familiar.