Inicio » O noso Concello » Privado: Concellerías – Departamentos » Concellería de Servizos Sociais » Trámites Servicios Sociais » Tramitación e renovación título familia numerosa

Tramitación e renovación título familia numerosa

Tramitación e renovación título familia numerosa

Considérase Familia Numerosa a integrada por:

a. Un ou dous ascendentes con tres ou máis fillos, sexan ou non comúns.
b. Un ou dous ascendentes con dous fillos, sexan ou non comúns, sempre que polo menos un deles sexa discapacitado ou estea incapacitado para traballar.
c. Dous ascendentes, cando os dous sexan discapacitados ou, polo menos, un deles tivese unha discapacidade en grao igual ou superior ao 65%, ou estivese incapacitado para traballar, con dous fillos sexan ou non comúns
d. O pai ou  a nai separados ou divorciados, con tres ou máis fillos, sexan ou non comúns, aínda que estean en distintas unidades familiares, sempre que se atopen baixo  a súa dependencia económica aínda que non vivan no domicilio.
e. Dous ou máis irmáns orfos de pai ou nai sometidos a tutela, acollemento ou garda que convivan co titor, pero que non están ás súas expensas.
f. Tres ou máis irmáns orfos de pai ou nai, maiores de 18 anos, ou dous, se un é discapacitado, que convivan e teñan unha dependencia económica entre eles.
g. Ou pai ou nai con dous fillos, cando acha falecido o outro proxenitor.

Documentación:

 •     Para a Expedición do  Título:
 •     Solicitude
 •     Libro de Familia.
 •     Fotocopia do DNI, NIE ou permiso de residencia e/ou traballo do titular.
 •     No caso de viuvez: libro de familia onde conste o falecemento ou, na súa falta certificado de defunción.
 •     No caso de separación ou divorcio, o proxenitor que opte por solicitar o recoñecemento da condición de familia numerosa, propondo que se teñan en conta os fillos que non convivan con el, deberán presentar a resolución xudicial na que se declare a súa obrigación de prestarlles alimentos, así como un documento asinado polo outro proxenitor acreditativo do seu consentimento.
 •     No caso de minusvalía dalgún membro: certificado de minusvalía.
 •     No caso de adopción ou tutela: resolución xudicial.
 •     No caso de acollemento familiar permanente ou preadoptivo: resolución da delegación Provincial.
 •     No caso de expedición baseada en criterios económicos, copia da última declaración do IRPF de cada persoa da unidade familiar obrigada a declarar, ou certificado da *AEAT onde consten os ingresos.

Para a renovación por cambio no nº de membros da unidade familiar:    Impreso.

Título de Familia Numerosa.
Libro de Familia.

Para a renovación por estudos dos fillos de máis de 21 anos:

 •     Impreso
 •     Título de Familia Numerosa.
 •     Fotocopia  da matrícula do curso actual e a carta de *pagamiento, se é o caso onde figure: curso académico, ano escolar, centro no que realizan estudos, nome do alumno, homologación dos estudos, se é o caso, e que ten abonadas as *taxas correspondentes ou está exento delas. Non terán validez as solicitudes de matrícula e preinscricións.

Para a renovación por minusvalía  suxeita a revisión dos fillos maiores de 21 anos:

 •     Impreso
 •     Título de Familia Numerosa.
 •     Certificación acreditativa da minusvalía

Este título terá validez en todo o territorio nacional.

A renovación do título de familia numerosa:

O Título de Familia Numerosa hai que renovalo nos supostos de que varíe o *nº de membros da unidade familiar ou varíen as condicións que deron motivo á súa expedición, cando estas variacións supoñan un cambio de categoría ou a perda da condición de familia numerosa, así como cando algún dos fillos deixe de reunir as condicións para figurar como membro de familia numerosa, aínda que non supoña modificación da categoría en que está clasificada ou a perda de tal condición.

A comunicación da variación farase no prazo máximo de tres meses desde que se produza.