Tramitación ingreso en outros recursos

Tramitación ingreso en outros recursos

A través dunha cita coa traballadora social correspondente, elaborarase o informe social para remitir á Consellería de Traballo e Benestar xunto coa seguinte documentación:

  •     Solicitude
  •     Informe social
  •     Informe médico
  •     Fotocopia do DNI da solicitante
  •     Fotocopia do DNI do cónxuxe
  •     Fotocopia da Declaración da Renda ou en caso contrario, certificación da Delegación de facenda de non estar incluído no censo de declarantes.
  •     Certificado de pensións