Procedementos e Modelos de Solicitudes

Solicitude licenza de obras

Descargar (PDF)

Solicitude licenza de parcelación urbanística

Descargar (PDF)

 

Solicitude licenza de segregación ou división de terreos

 Descargar (PDF)

Solicitude licenza de primeira ocupación

Descargar (PDF)

Comunicación previa de obras

Descargar (PDF)

Comunicación previa de actividade

Descargar (PDF)

Solicitude licenza para espectáculos públicos e actividades recreativas

Descargar (PDF)

Solicitude licenza para espectáculos públicos e actividades extraordinarias que requiran a instalación de escenarios e estruturas móbiles

Descargar (PDF)

Solicitude licenza para instalación de terrazas ao aire libre ou na via pública anexas a establecemento

Descargar (PDF)

Comunicación previa de cambio de titularidade de obras

Descargar (PDF)

Comunicación previa de cambio de titularidade de actividade

Descargar (PDF)

Solicitude licenza de corta de masas arbóreas

Descargar (PDF)