Inicio » Trámites » Alcaldía

Alcaldía

Cita co Alcalde
[ninja_form id=32]
Vodas civís

Que é?
Solicitude para a celebración dunha voda civil no termo municipal, utilizando instalacións municipais para a celebración da mesma e levada a cabo polo Alcalde-Presidente ou o concelleiro en quen delegue mediante Resolución de Alcaldía.

Quen o pode solicitar?
A persoa interesada ou o seu representante legal.

Documentación a achegar
A documentación tramítana directamente no Xulgado correspondente, ben no de Cambre, se algún dos contraentes está empadroado no Concello de Cambre ou ben, nos Xulgados correspondentes.

No Concello deberase presentar:
– Solicitude.
– Fotocopia dos DNI das persoas contraentes.
– Xustificante de pagamento.

Unha vez confirmada a data, débense achegar os DNI das persoas que van actuar como testemuñas nesta celebración.
No caso de que se actúe por representación, deberase achegar, para a súa compulsa polo funcionario do SAC:
DNI orixinal do representante
Documento que acredite a representación

Prezo
– Cando algún dos contraentes sexa veciño do municipio: 90 €.
– Cando ningún dos contraentes sexa veciño do municipio: 180 €.

Prazo de presentación
En calquera momento, non hai prazo establecido.