Inicio » Trámites » Participación cidadá

Participación cidadá

Acceso aos arquivos e rexistros municipais

Que é?
A cidadanía terá acceso á documentación dos arquivos e rexistros municipais.
A petición deberá facerse de forma razoada a través do Rexistro Xeral do Concello.

Quen o pode solicitar?
Calquera persoa interesada.

Documentación a achegar
Calquera persoa interesada.

Prezo
Gratuito.

Prazo de presentación
En calquera momento.

Prazo de resolución
O acceso á información terá lugar no prazo máximo dun mes contado dende a presentación da petición no Rexistro Xeral do Concello, en sede municipal e espazo adecuado, debendo ser comunicada a data con tres días, polo menos, de antelación.
O atraso no cumprimento do tempo establecido deberá estar motivado e terá que comunicarse por escrito ao interesado. A imposibilidade de acceso só poderá ser xustificada por razóns legais ou forza maior mediante resolución motivada.

Dereito de petición

Que é?
Todas as persoas, físicas ou xurídicas, de forma individual ou colectivamente, poden exercer o dereito de petición, mediante o cal poderán formular solicitudes sobre calquera asunto ou materia de competencia municipal, con independencia de que afecten exclusivamente ao peticionario ou sexan de interese colectivo ou xeral, ou pedir aclaracións sobre as actuacións municipais.
Non se admitirán as peticións cun obxecto alleo ás competencias municipais, e tampouco serán obxecto deste dereito as solicitudes, queixas ou suxestións para as cales exista un procedemento específico distinto do regulado pola Lei orgánica 4/2001, do 12 de novembro, reguladora do dereito de petición.

Quen o pode solicitar?
Calquera veciño/a

Documentación a achegar
A petición deberá realizarse por escrito, utilizando calquera medio, mesmo de carácter electrónico, que permita acreditar a súa autenticidade, a través do Rexistro xeral do Concello.
O escrito deberá ter o seguinte contido:
– A dentidad do peticionario/a.
– Nacionalidade
– Lugar e medio elixido para a práctica de notificacións
– Obxecto da petición
– Destinatario da petición
– Nas peticións colectivas, serán asinadas por todos os peticionarios, debendo figurar xunto á firma de cada un deles o seu nome e apelidos.

Prezo
Gratuito.

Prazo de presentación
En calquera momento.

Prazo de resolución
Unha vez admitida a petición, establécese un prazo máximo de tres meses dende a data de presentación, para que o órgano municipal competente resolva sobre a petición e notifique ao interesado informando, se é o caso, das medidas que se tomaran para o efecto, ou das actuacións que se previron adoptar.

Proposta cidadá

Que é?
Cando a petición formule unha proposta de actuación municipal. Todos os cidadáns e cidadás teñen dereito a dirixirse individual ou colectivamente a calquera autoridade ou órgano municipal para formular propostas ou actuacións, comentarios ou suxestións en materia de competencia municipal ou de interese local.

Quen o pode solicitar?
Calquera veciño/a de forma individual ou colectiva.

Documentación a achegar
Instancia
O escrito deberá ter o seguinte contido:
– A identidade do peticionario/a
– Nacionalidade
– Lugar e medio elixido para a práctica de notificacións
– Obxecto da proposta
– Destinatario da proposta
– Nas peticións colectivas, serán asinadas por todos os peticionarios, debendo figurar xunto á firma de cada un deles o seu nome e apelidos.

Prezo
Gratuito.

Prazo de presentación
En calquera momento.

Queixas e suxestións

Que é?
A queixa é unha facultade pública que pode ser exercida pola cidadanía, independentemente da súa condición de interesados, ante calquera tardanza, desatención ou outro tipo de actuación irregular que observe no funcionamento dos servizos administrativos ou outros servizos que poida prestar o municipio, xa sexan prestados directa ou indirectamente polo Concello ou por calquera dos seus organismos ou empresas.
Así mesmo, a suxestión é unha iniciativa orientada a propoñer melloras na calidade dos servizos públicos municipais, incrementar o rendemento ou o aforro do gasto público, simplificar trámites ou, en xeral, calquera outra medida que supoña unha maior satisfacción da cidadanía na súa relación co Concello.
As queixas e suxestións ou reclamacións en queixa, non requirirán acreditar a condición de interesado, nin outras formalidades polo que, en virtude deste procedemento, a persoa que presente unha queixa ou suxestión non adquire a condición xeral de interesado, nin dará lugar á apertura de vía de recurso. Non obstante, poderá exercer o dereito de petición.
Quedan excluídas deste procedemento as cuestións pendentes de resolución xudicial ou en tramitación administrativa, ata que recaia resolución expresa ou presunta.
Para este efecto, o Concello habilitará medios ou canles de expresión de queixas e suxestións cómodas e comprensibles de toda a cidadanía, habilitando, na medida do posible, aplicacións electrónicas, informáticas e telemáticas.

Quen o pode solicitar?
Calquera veciño/a de forma individual ou colectiva.

Documentación a achegar
Instancia
As queixas ou reclamacións deberán conter como mínimo nome e dirección, DNI ou equivalente, e determinar de forma clara e concisa o obxecto da suxestión ou reclamación.
As suxestións poderán presentarse de forma anónima. O Libro de queixas e suxestións estará integrado por 50 xogos de follas encadernadas e numeradas, e cada xogo de follas constará de orixinal e dúas copias.

Prezo
Gratuito.

Prazo de presentación
En calquera momento.

Audiencia Pública

Que é?
A veciñanza de Cambre ten dereito á audiencia pública por parte do alcalde/esa ou concelleiro/a en quen delegue, a cal consiste en facer sesións específicas abertas a todos os que o desexen para ser informados/dás e escoitados/dás respecto de temas de competencia municipal.
A audiencia pública será convocada polo alcalde/esa, xa sexa a iniciativa propia ou ben a petición da cidadanía ou das asociacións veciñais.
A Alcaldía convocará polo menos unha cada ano para presentar o programa de actuación municipal e as ordenanzas municipais, cunha antelación mínima de 15 días ao pleno no que se presenten. Presidirá as sesións o alcalde ou alcaldesa que poderá delegar en calquera concelleiro/a. Actuará como secretario/a da corporación, ou funcionario/a no que delegue, para levantar acta na que se recollan de forma sucinta as propostas que se formulen, e as conclusións finais que se consigan, se é o caso.

Quen o pode solicitar?
Poden solicitar unha audiencia pública a cidadanía con carácter individual, sempre que presenten o apoio do 1% da poboación empadroada no municipio maior de 18 anos, mediante firmas verificables, cando o problema afecte ao ámbito territorial dunha parroquia do Concello. No caso de que a audiencia pública faga referencia a unha demanda ou problema de carácter global ou xeral e que afecte ao conxunto do territorio municipal a porcentaxe de firmas verificables de poboación maior de 18 anos ascenderá ao 10%.
– Poden solicitar unha audiencia pública os órganos de participación existentes nos seguintes termos:
-Polo menos 3 consellos sectoriais
-O Consello Xeral de Participación Cidadá
– Poderán solicitar audiencia un número de asociacións veciñais non inferior ao 10% das inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións Veciñais sempre que acrediten en conxunto un mínimo de 400 socios maiores de idade, empadroados no municipio.

Rexistro Municipal de Asociacións Municipais

Que é?
O Rexistro Municipal de Asociacións Veciñais ten 3 obxectivos fundamentais, no marco dunha correcta política municipal de fomento do asociacionismo e a participación cidadá:
A. Recoñecer ás asociacións inscritas e garantirlles o exercicio dos dereitos recoñecidos neste Regulamento e na lexislación vixente.
B. Permitir ao Concello e á cidadanía coñecer en todo momento os datos máis importantes, de xeito actualizado, do tecido asociativo do municipio, o seu labor, actividade, cobertura e representatividade.
C. Posibilitar información de interese, que fomente a participación da cidadanía nas entidades sociais.

Quen o pode solicitar?
Poden inscribirse todas as asociacións sen afán de lucro legalmente constituídas que teñan como obxecto a defensa, o fomento ou a mellora dos intereses xerais ou sectoriais da veciñanza do municipio, que o seu ámbito de actuación comprenda, en todo caso o termo municipal ou parte deste e teñan nel a súa sede social. Para poder acceder aos recursos municipais será preciso que as asociacións se inscriban formalmente no Rexistro Municipal de Asociacións Veciñais

Documentación a achegar
As entidades que desexen inscribirse no Rexistro Municipal de Asociacións Veciñais deberán presentar:
– Instancia dirixida á Alcaldía, solicitando a inscrición no citado rexistro.
– Copia compulsada da acta Fundacional asinada por todas as persoas fundadoras en todas as súas páxinas.
– Número de inscrición no Rexistro de Asociacións da Xunta de Galicia, e noutros rexistros públicos.
– Acta ou certificación da última asemblea xeral, ou órgano equivalente, na que fose elixida a xunta directiva vixente no día da inscrición.
– Certificado do/La secretario/a da asociación indicando o domicilio social da entidade
– Fotocopia compulsada da tarxeta de identificación fiscal.
– Fotocopia compulsada do acordo de exención do IVE
– Fotocopia do documento acreditativo da conta bancaria
– Certificación do/a secretario/a da entidade do número de socios, desagregado por sexo, inscritos no momento da solicitude.
– Proxecto anual de actividades.
– Presuposto anual de investimentos e gastos da entidade.
– Teléfono/s de contacto, dirección electrónica de contacto e páxina web se estivese operativa
– Autorización para a incorporación dos datos da entidade en directorio, iso sen prexuízo do debido cumprimento do previsto na normativa vixente en materia de protección de datos (publicación de catálogos, listados na páxina web municipal, etc.)

Prezo
Gratuito.