Inicio » Trámites » Réxime Interior

Réxime Interior

Certificado de servizos prestados

Que é?
Solicitude de certificado de acreditación dos servizos prestados para os efectos de recoñecemento de trienios.

Quen o pode solicitar?
Calquera persoa física interesada, por ela mesma ou mediante representante legal.

Documentación a achegar
– Solicitude, indicando o período de tempo que prestou servizos ao Concello.
– Se é posible, fotocopia da toma de posesión ou do respectivo contrato de traballo.

Prezo
Segundo a ordenanza fiscal reguladora da taxa por expedición de documentos administrativos (exercicio 2012), o prezo é de 2 €.

Prazo de presentación
En calquera momento, non hai prazo establecido.