Inicio » Trámites » Servizos Sociais

Servizos Sociais

Comedor sobre rodas

Que é?
Prestación de carácter persoal dentro do servizo de axuda a domicilio, consistente en ofrecer a comida de luns a venres a persoas da terceira idade e/ou con minusvalidez física, psíquica ou sensorial, que viven soas e/ou que teñen dificultades de autonomía persoal.

Quen o pode solicitar?
• Colectivos da terceira idade e persoas con minusvalía física, psíquica ou sensorial, que vivan sós, ou en parella.
• Persoas con falta de autonomía persoal.
• Persoas con escasos recursos económicos.

Documentación a achegar
• Impreso de solicitude
• Fotocopia do DNI da persoa solicitante
• Fotocopia da tarxeta sanitaria
• Autorización para acceder aos datos tributarios, asinada por todos os membros da unidade familiar maiores de idade, (proporciónao o departamento de intervención do concello).
• Certificado dos bens urbanos ou rústicos, expedido por Catastro na Coruña.
• Fotocopia do recibo da contribución
• Certificado de interese de capital, expedido polo banco
• Informes médicos actualizados
• Certificado do n.º de conta bancaria
• Fotocopia do certificado de minusvalía, se é o caso, expedido pola Xunta.
• Informe social.

Prezo
O prezo de cada menú diario será de 7 €, dos cales a persoa usuaria achegará 1,87 euros, o concello 1,87 euros e a Xunta, a través do Consorcio 3,26 euros.

Prazo de presentación
En calquera momento, non hai prazo establecido.

Axudas sociais municipais

Que é?
Son medidas de apoio para persoas con escasos recursos económicos para axudar a cubrir as necesidades básicas tales como vivenda, transporte público, alimentación, hixiene, educación, cobertura sanitaria de atención primaria e outras especiais tamén sanitarias que procedan, axudas para libros de texto…

Quen o pode solicitar?
Todas aquelas persoas ou unidades de convivencia con escasos recursos económicos e que estean empadroadas no Concello de Cambre.

Documentación a achegar
• Impreso de solicitude
• Fotocopia compulsada do DNI da persoa solicitante
• Fotocopia compulsada do libro de familia
• Sentenza de separación, se é o caso
• Xustificación de ingresos: última nómina de todos os membros da unidade familiar que perciban haberes, certificación positiva ou negativa de percepción da prestación económica do INEM, xustificación doutros ingresos familiares, se é o caso.

Prezo
O trámite é gratuíto.

Prazo de presentación
En calquera momento, non hai prazo establecido.

Servizo teleasistencia móbil para mulleres maltratadas

Que é?
É un servizo de asistencia a través dun móbil, dirixido ás mulleres vítimas de violencia de xénero.

Quen o pode solicitar?
Calquera muller maltratada que non conviva co agresor e que teña unha orde de afastamento.

Documentación a achegar
• Impreso de solicitude
• Fotocopia compulsada do DNI da persoa solicitante
• Fotocopia compulsada da orde de afastamento
• Fotocopia da sentenza de separación ou divorcio.

Prezo
Trámite gratuito.

Prazo de presentación
En calquera momento, non hai prazo establecido.

Programa de respiro familiar

Que é?
Este programa consiste no desfrute de quince días de estanza e tratamento termal nun centro dotado de recursos materiais e persoais necesarios para a atención de persoas maiores con minusvalías físicas e/ou psíquicas, que os fagan precisar de axuda para realizar as actividades da vida diaria. Permite o descanso dos coidadores habituais ou tamén considera, en determinadas quincenas, a posibilidade de que poidan acudir ao programa acompañando a persoa beneficiaria

Quen o pode solicitar?
As persoas interesadas que cumpran os seguintes requisitos:
• Persoas maiores, 65 anos ou máis ou, no caso de existir vacantes no programa, ter 18 anos ou máis e unha minusvalía declarada do 75% e non ser traballador en activo.
• Estar afectado por limitacións físicas, psíquicas ou sensoriais sen que se encontren en fase terminal ou padezan enfermidades en estado agudo.
• Residir en Galicia.
• Non padecer enfermidades infecto-contaxiosas ou trastornos mentais que poidan alterar a normal convivencia.

Documentación a achegar
• Impreso de solicitude.
• Informe médico da persoa solicitante.
• Informe social
• Fotocopia do DNI da persoa solicitante e do cónxuxe ou coidador habitual, se procede.
• Certificado ou fotocopia compulsada acreditativa das pensións que perciba a persoa solicitante. De non ser pensionista, certificación negativa expedida pola entidade que corresponda, proporciónao a Seguridade Social
• Fotocopia da Declaración da Renda ou certificación negativa relativa á persoa solicitante.

Prezo
Trámite gratuito.

Prazo de presentación
En calquera momento, non existe un prazo establecido.

Estanzas temporais (Dependerá de cada convocatoria)

Que é?
Consiste na permanencia en réxime de aloxamento, manutención e atención integral nun Centro residencial por un período de tempo predeterminado, durante o cal os usuarios destas prazas terán os mesmos dereitos e deberes que un residente fixo.

Quen o pode solicitar?
Calquera persoa que cumpra os seguintes requisitos:
• Ter 65 anos ou máis ou, no caso de existir vacantes, ter 18 anos ou máis e unha minusvalía declarada do 75% e non ser traballador en activo.
• Estar afectado por limitacións físicas, psíquicas ou sensoriais sen que se encontren en fase terminal ou padezan enfermidades en estado agudo.
• Residir en Galicia.
• Non padecer enfermidades infecto-contaxiosas ou trastornos mentais que poidan alterar a normal convivencia.

Documentación a achegar
• Impreso de solicitude
• Informe médico da persoa solicitante
• Informe social.
• Fotocopia do DNI do solicitante e do cónxuxe ou coidador habitual, se procede
• Certificado ou fotocopia compulsada acreditativa das pensións que perciba o solicitante. De non ser pensionista, certificación negativa expedida pola entidade, que corresponda.
• Fotocopia da Declaración da Renda ou certificación negativa do solicitante.

Prezo
O prezo establéceo a Xunta para cada convocatoria.

Prazo de presentación
Durante todo o ano.

Tarxeta de aparcadoiro para persoas con minusvalía

Que é?
Documento que acredita ao titular desta para utilizar os aparcadoiros reservados, e gozar dos dereitos, que sobre estacionamento e aparcadoiro de vehículos privados que transporten persoas con mobilidade reducida, establece o Concello de Cambre en favor de tales persoas.

Quen o pode solicitar?
Calquera persoa interesada que cumpra os seguintes requisitos:
• Ter unha minusvalía declarada do 33%.
• Estar afectado por limitacións físicas, psíquicas ou sensoriais.
• Estar empadroado no Concello de Cambre.
• Ter problemas para a utilización do transporte público.

Documentación a achegar
• Fotocopia do certificado de minusvalía emitido pola Xunta
• Fotocopia do DNI da persoa solicitante
• Fotocopia do permiso de circulación
• Fotocopia da ficha técnica do vehículo
• Fotocopia do carné de conducir
• 1 fotografía tamaño carné

Prezo
Trámite gratuito.

Prazo de presentación
Pódese presentar durante todo o ano.

Servizo de axuda a domicilio municipal

Que é?
É un servizo orientado ás persoas e familias con problemas para a realización de actividades básicas diarias, proporcionándolles atención directa no fogar co fin de previr situacións de deterioración persoal e social e conservando e/ou recuperando o benestar físico e social.

Quen o pode solicitar?
• Persoas da terceira idade con problemas de autonomía persoal.
• Persoas con minusvalidez física, psíquica ou sensorial.
• Persoas que viven soas e ten problemas de mobilidade e falta de recursos familiares e económicos.
• Menores cuxos pais ou titores non poden facerse cargo deles temporalmente.

Documentación a achegar
• Fotocopia do DNI da persoa solicitante.
• Fotocopia da tarxeta sanitaria.
• Volante de convivencia do padrón municipal.
• Declaración da renda do último exercicio ou autorización para acceder aos datos tributarios, asinada por todos os membros da unidade familiar maiores de idade.
• Certificado da pensión mensual do organismo correspondente.
• Fotocopia do recibo da contribución.
• Certificado de intereses de capital.
• Informes médicos actualizados.
• En caso de non percibir ingresos: certificado de alta do INEM, certificado conforme non cobra prestacións do INEM e certificado conforme non é pensionista da seguridade social.
• Certificado do número de conta bancaria.

Servizo de axuda a domicilio por dependencia

Que é?
É un servizo orientado ás persoas e familias con problemas para a realización de actividades básicas diarias, proporcionándolles atención directa no fogar co fin de previr situacións de deterioración persoal e social e conservando e/ou recuperando o benestar físico e social.

Quen o pode solicitar?
• Persoas que se encontren valoradas dependentes pola Xunta de Galicia e que teñan recoñecido o dereito na resolución do plan individual de atencións (PIA).
• Persoas que se encontren valoradas dependentes pola Xunta de Galicia e que tendo aprobado o PIA, queiran propoñer unha modificación deste solicitando o servizo de axuda no fogar como recurso idóneo..

Documentación a achegar
• Fotocopia do DNI da persoa solicitante.
• Fotocopia da tarxeta sanitaria.
• Volante de convivencia do padrón municipal.
• Declaración da renda do último exercicio ou autorización para acceder aos datos tributarios, asinada por todos os membros da unidade familiar maiores de idade.
• Certificado da pensión mensual do organismo correspondente.
• Fotocopia do recibo da contribución.
• Certificado de intereses de capital.
• Informe médico.
• En caso de non percibir ingresos: certificado de alta do INEM, certificado conforme non cobra prestacións do INEM e certificado conforme non é pensionista da seguridade social.
• Certificado do número de conta bancaria.

Teleasistencia domiciliaria

Que é?
É un servizo de tele-asistencia domiciliaria, préstase a través da liña telefónica, mediante a utilización dun equipamento de comunicacións e informático específico, situado nun centro de atención e no domicilio do usuario, permitindo a este, con só accionar un interruptor-transmisor, entrar en contacto verbal (“mans libres”), en modalidade de servizo 24 horas, con persoal especificamente preparado para dar resposta axeitada á necesidade presentada, ben mediante a utilización dos seus propios medios, ben mediante a mobilización doutros recursos humanos ou materiais, propios do usuario ou existentes na comunidade en que reside.
Poderán acceder ao servizo, as persoas maiores e as persoas afectas de minusvalidez, que vivan soas permanentemente ou durante gran parte da xornada, ou que, aínda convivindo con outras persoas, estas presenten similares, características de idade ou incapacidade.

Quen o pode solicitar?
As persoas interesadas que cumpran algún dos seguintes requisitos:
• Persoas maiores con problemas de autonomía persoal
• Persoas con minusvalidez físicas, psíquica e/ou sensorial
• Persoas que viven soas e teñen problemas de mobilidade e falta de recursos familiares e económicos.

Documentación a achegar
• Fotocopia do DNI da persoa solicitante.
• Fotocopia da tarxeta sanitaria.
• Certificado da pensión mensual do organismo correspondente.
• Volante de empadroamento no municipio.
• Fotocopia do recibo da contribución.
• Informe médico (segundo modelo).
• Fotocopia do certificado de minusvalía, se é o caso.

Prezo
Existe un convenio con Deputación, FEMP e a Xunta de Galicia, co cal, o trámite é gratuíto por parte do Concello.

Prazo de presentación
En calquera momento, non hai un prazo establecido.

Título de familia numerosa

Que é?
É un título que ampara aquelas familias integradas por 1 ou 2 cónxuxes con 3 ou máis fillos, sexan ou non comúns.

Quen o pode solicitar?
As persoas interesadas que cumpran os seguintes requisitos:
• Ser solteiros e menores de 21 anos de idade, ou ser minusválidos ou estar incapacitado para traballar, calquera que fose a súa idade. Este límite de idade ampliarase ata os 25 anos cando cursen estudos que se consideren axeitados á súa idade ou titulación ou encamiñados a un posto de traballo.
• Convivir con ascendente ou ascendentes, sen prexuízo do establecido para o suposto de separación dos ascendentes. Enténdese que a separación transitoria por razón de estudos, traballo, tratamento médico, rehabilitación ou outras causas semellantes, incluídos os supostos de forza maior, non rompe a convivencia entre pais e fillos, tanto se é consecuencia dun traslado con carácter temporal en territorio español coma no estranxeiro. Para os nacionais de Estados que non formen parte da UE ou do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo non se rompe a convivencia nos mesmos supostos só cando sexan consecuencia dun traslado temporal en territorio español.
• Depender economicamente de/s ascendente/s.

Documentación a achegar
• Impreso de solicitude
• Libro de familia
• Fotocopia do DNI, NIE ou permiso de residencia ou traballo da persoa titular
• No caso de viuvez: libro de familia onde conste o falecemento ou, no seu defecto, certificado de defunción
• No caso de separación ou divorcio, ou proxenitor que opte por solicitar o recoñecemento da condición de familia numerosa, propoñendo que se teñan en conta os fillos que convivan con el, deberá presentar a resolución xudicial na que se declare a súa obriga de prestarlles alimentos, así como un documento asinado por outra proxenitor acreditativo do seu consentimento.
• No caso de minusvalía dalgún membro: certificado de minusvalía
• No caso de adopción ou tutela: resolución xudicial
• No caso de acollemento familiar permanente ou pre-adoptivo: resolución da Delegación Provincial da Consellaría de Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado.
• No caso de expedición baseada en criterios económicos: copia da última declaración do IRPF de cada persoa da unidade familiar obrigada a declarar, ou certificado da AEAT, onde consten os ingresos.

Prezo
Trámite gratuito.

Prazo de presentación
En calquera momento, non hai un prazo establecido.

Pensión non contributiva de xubilación

Que é?
É unha prestación económica individual de carácter periódico que garante uns ingresos mínimos a aquelas persoas que non poidan acceder a outro tipo de pensións.

Quen o pode solicitar?
Calquera persoa interesada que cumpra os seguintes requisitos:
• Ter 65 anos ou máis.
• Ter ingresos ou rendas propias inferiores ao importe da pensión.
• Residir legalmente no territorio español durante dez anos entre a idade de 16 anos e a data dende a que ten dereito a percibir a pensión, dos cales dous teñen que ser consecutivos e inmediatamente anteriores á data da solicitude.
• Persoas nacionais da Unión Europea que totalicen o período de residencia mencionado no apartado anterior no territorio de calquera estado membro.
• Que os ingresos ou rendas da unidade de convivencia non superen o límite de acumulación de recursos computado.

Documentación a achegar
• Impreso de solicitude.
• Fotocopia compulsada do DNI da persoa interesada ou do seu representante, se é o caso.

Prezo
Trámite gratuito.

Prazo de presentación
En calquera momento, non hai prazo establecido.

Exención do canon da auga para familias numerosas

Que é?
Prestación de carácter persoal para familias numerosas con escasos recursos económicos.

Quen o pode solicitar?
Familias numerosas con escasos recursos económicos residentes en Cambre.

Documentación a achegar
• Fotocopia do DNI
• Fotocopia do libro de familia
• Última factura da auga.

Prezo
Trámite gratuito.

Prazo de presentación
En calquera momento, non hai prazo establecido.

RISGA (Renta de Integración Social de Galicia)

Que é?
É unha prestación social de carácter periódico destinada a garantir recursos económicos de subsistencia a quen careza deles, mediante un proxecto personalizado de inserción constituído por un conxunto de accións tendientes a mellorar a integración persoal, familiar, social e laboral da persoa beneficiaria.

Quen o pode solicitar?
Calquera persoa interesada cos seguintes requisitos:
• Estar empadroado/a e ter residencia efectiva en calquera dos concellos da Comunidade Autónoma de Galicia polo menos durante o ano inmediatamente anterior á formulación da solicitude. Quedan eximidas do cumprimento deste requisito dun ano:
– Aquelas persoas que, procedentes doutras comunidades autónomas, sexan beneficiarias do salario social na Comunidade Autónoma da que proceden, sempre que na lexislación desa Comunidade se recolla a reciprocidade.
– As vítimas de violencia doméstica que cambian o seu domicilio por motivos de seguridade.
– Os emigrantes galegos retornados cando fixen a súa residencia en Galicia e aquelas persoas nacidas en Galicia que residindo noutras comunidades autónomas volvan fixar á súa residencia en Galicia.
– Os cidadáns doutros estados non membros da Unión Europea precisarán, ademais, acreditar a residencia legal en España no momento da formulación da solicitude.
• Ter constituída unha unidade de convivencia independente, vinculada economicamente á persoa solicitante.
• Ter unha idade comprendida entre os 25 e os 65 anos. Non obstante, tamén poderán ser beneficiarios:
– Menores de 25 anos, que reunindo o resto dos requisitos, teñan menores ao seu cargo.
– Persoas maiores de 18 anos que, tendo recoñecida a condición de minusvalía, non teñan dereito a prestación ou axuda de igual ou análoga natureza.
– Persoas maiores de 18 anos que, antes de alcanzar a maioría de idade, estivesen tuteladas pola Xunta de Galicia e internadas en centros de protección de menores ou en acollemento familiar.
– As persoas maiores de 18 anos en situación de horfandad absoluta que, reunindo os demais requisitos, non teñan dereito a outras prestacións ou axudas de análoga natureza.
– Dispoñer de recursos económicos inferiores á contía da prestación económica da RISGA.
– Que non existan persoas legalmente obrigadas e con posibilidade real de prestar alimentos.

Documentación a achegar
• Copia compulsada do DNI do solicitante e do resto das persoas integrantes da unidade de convivencia.
• Modelo de solicitude.
• Copia do libro de familia, se é o caso
• Copia compulsada do Recibo do Imposto sobre Bens Inmobles da vivenda propia.
Xustificación documental que proceda no caso de ser titular doutros bens mobles ou inmobles.
• Copia compulsada do certificado de Minusvalidez no suposto de que o solicitante ou calquera dos membros da unidade de convivencia teñan a condición de persoa con minusvalidez.
• Solicitude de orde de protección, de ser o caso.
• No caso de persoas maiores de 18 anos en situación de orfandade absoluta deberán acreditar esa situación.
• No caso de que o solicitante estivese empadroado/a durante o ano inmediatamente anterior en 1 ou varios concellos da Comunidade Autónoma distintos a aquel no que tramitase a solicitude, deberá achegar os certificados de empadroamento que procedan.
• Acreditación de ingresos de todos/ás vos/ás convivientes (IRPF, nómina, etc)

Prezo
Trámite gratuito.

Prazo de presentación
En calquera momento, non hai prazo establecido.

Actividades municipais sociais

Que é?
Programa de Actividades de Encontro e Ocio.
O obxectivo é promover a participación e a integración social, establecendo para a súa consecución un programa integrado por 15 actividades que pretenden satisfacer as necesidades dos diferentes sectores de poboación.
O programa de actividades complementa a oferta cultural, educativa e deportiva do Concello ao ofrecer un lugar de encontro para os diferentes colectivos e grupos de idades, ampliando a calidade e cantidade das oportunidades de participación comunitaria e dos espazos e tempos de esparexemento e interacción social. Formula ademais actividades específicas para aqueles colectivos que polas súas peculiaridades requiren dunha atención máis personalizada, como son a terceira idade e as persoas con minusvalidez.

Quen o pode solicitar?
Calquera persoa que reúna os requisitos de cada unha das actividades.

Prezo
Varía en función do tipo de actividade.

Prazo de presentación
O prazo establecido na Resolución (xeralmente mes de setembro).