Inicio » Trámites » Tesorería

Tesorería

Depósito de garantías: fianzas en metálico e avais bancarios

Que é?
É un depósito en metálico ou mediante aval bancario esixido como garantía do cumprimento dos seguintes supostos, entre outros:
• De obras particulares que afectan a vía pública ou calquera outro ben patrimonial.
• Dos servizos, obras públicas ou subministracións suxeitas a contrato.
• Do aprazamento e fraccionamento de débedas tributarias.

Quen o pode solicitar?
Contratistas e adxudicatarios de obras ou servizos ou outras persoas obrigadas ao depósito de garantía ante o Concello.

Documentación a achegar
• Carta de notificación de adxudicación ou do acordo de concesión do aprazamento ou fraccionamento da débeda tributaria.
• Aval bancario ou metálico.

Prezo
O importe comunicado na licenza de obras, ou o publicado no Prego de condicións correspondente. No caso de débedas tributarias, a garantía cubrirá o importe da débeda en período voluntario de pagamento, dos intereses de demora que xere o aprazamento e un 25 por cento máis da suma de ambas as dúas partidas.

Prazo de presentación
O determinado por contratación ou urbanismo, segundo o caso. A garantía deberá formalizarse no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da notificación do acordo de concesión do aprazamento ou fraccionamento da débeda tributaria cuxa concesión quedará condicionada á devandita formalización.

Devolución de avais

Notificado o Acordo de devolución de fianza o interesado poderá retirar o Aval, ben persoalmente ou por medio de terceira persoa.

Cando se trate de terceira persoa será precisa unha autorización por escrito, acompañando fotocopia do D.N.I. da persoa que autoriza e do autorizado.

Se o solicitante é unha persoa xurídica deberá achegar fotocopia da escritura de constitución e dos poderes de representación de quen asina a instancia.

En caso de que os solicitantes estivesen constituídos en comunidade de bens, deberá achegarse copia do contrato constitutivo da devandita comunidade, subscribindo a instancia a totalidade dos comuneros ou quen exerza a representación destes, sempre que acredite a devandita representación.

As fotocopias irán acompañadas dos orixinais para o seu cotexo.

Solicitude de aprazamento / Fraccionamento de débeda